Community Service Learning (CSL) is een onderwijsvorm. Bij CSL zetten studenten hun academische vaardigheden in bij het oplossen van actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en interactie met een maatschappelijke partner. Voortdurende reflectie door de student staat centraal voor de leeropbrengsten van de student en de opbrengst voor de maatschappelijke partner. Reciprociteit is voorwaardelijk voor CSL. Reciprociteit gaat om wederkerigheid tussen de maatschappelijke partner en de VU (co-creatie/co-productie). Beide partijen werken samen aan het toevoegen van waarde. 

CSL kan verschillende vormen aannemen: onderzoek ten behoeve van advisering bij maatschappelijke vraagstukken; hulpverlening- of zorgstages; mentoren: empowerment van scholieren en beginnende studenten en ondernemerschap en adviseren aan maatschappelijke partners.

Wat is de meerwaarde voor de student? 
CSL kan voor de student een meerwaarde op zowel academisch, professioneel als persoonlijk gebied met zich meebrengen. Eén van de voornaamste opbrengsten op het gebied van academische vaardigheden is het krijgen van een dieper begrip van de wetenschappelijke theorie. Indien de activiteiten door de student op de juiste manier in verband worden gebracht met de wetenschappelijke kennis over het thema, zal de student geënthousiasmeerd worden zich te bewegen tussen de echte wereld en de wetenschappelijke theorie. Professionele meerwaarde voor de student kan gaan over het ontwikkelen van communicatievaardigheden, het creëren of uitbreiden van een professioneel netwerk. Persoonlijke meerwaarde voor de student kan gaan over het omgaan met diversiteit, open staan voor verandering of het ontdekken van nieuwe interesses.

Wat is de meerwaarde voor de onderwijsinstelling?

  • CSL bevordert het leren tussen studenten en de faculteit.
  • CSL biedt de mogelijkheid om meer en beter te betrokken en geïnformeerd te zijn bij/over echte maatschappelijke vraagstukken.
  • Het bieden van een CSL-activiteit kan een grote aantrekkingskracht vormen voor aanmeldingen van gemotiveerde studenten. 
  • De kennis die studenten opdoen in het maatschappelijke veld biedt nieuwe inzichten en input voor discussies tijdens colleges.
  • CSL-activiteiten kunnen gekoppeld worden aan onderzoek en publicatie.
  • CSL biedt de mogelijkheid om beter in contact te komen met andere faculteiten.
  • CSL biedt de faculteit de mogelijkheid om een actieve onderwijsvorm te bieden aan studenten.

Community Service Learning is een belangrijke invulling van de maatschappelijke rol van de universiteit. In het Instellingsplan 2015-2020 spreekt de VU het voornemen uit om Community Service Learning structureel onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. In het Instellingsplan wordt dit als volgt verwoord:

"Onze studenten zijn maatschappelijk betrokken. (…) Daarnaast kunnen studenten tijdens de bacheloropleiding direct een bijdrage leveren aan de maatschappij via 'Community Service Learning' (CSL). Via CSL-programma's werken bachelor- en masterstudenten en docenten aan vraagstukken ingebracht door maatschappelijke partners. Dit gebeurt in de vorm van stage- of scriptieonderzoek en probleemgeoriënteerde onderwijsopdrachten. Op deze manier zetten studenten hun academische vaardigheden in voor de lokale en regionale gemeenschap en worden ze geprikkeld om hun vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling te vergroten. CSL draagt bij aan interdisciplinaire, grensoverschrijdende academische samenwerking en internationale uitwisseling. Ze kunnen als startmotor dienen voor vervolgonderzoek. Uitgangspunt is dat CSL verankerd is in onderwijs en onderzoek en past binnen de profileringsthema’s van de VU."      

We streven ernaar om binnen elke opleiding een vorm van Community Service Learning te introduceren.

Community Service Learning kan allerlei vormen aannemen. Binnen de VU zijn op dit moment verschillende initiatieven gaande die goed illustreren op welke wijze de VU aan haar maatschappelijke betrokkenheid invulling geeft. Een aantal van die initiatieven wordt op deze webpagina's in de spotlights gezet. Deze variëren van ICT-hulp voor boeren in Afrika, tot het vertalen van het gedachtegoed van Gandhi en Mandela naar het universitaire onderwijs. Wij zijn als VU trots op de enthousiaste inzet van studenten en docenten op het gebied van Community Service Learning.

Marieke de Hoon – de International Law Clinic & Public International Law & Policy Group (PILPG)
Het adresseren van mensenrechtenschendingen en bevorderen van internationale vrede en veiligheid.
"We moeten af van het idee dat studenten deze vorm van onderwijs niet willen of kunnen"

Enno Masurel –Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en School of Business and Economics 
Maatschappelijk ondernemen en entrepeneurship

“Voor mij gaat het om waarde creatie, en winst in de vorm van geld is daar maar 1 aspect van”

Anna Bon – Centre for International Cooperation (CIS), part of the International Office
ICT for development

“Ze doen het niet alleen voor hun cijfer, maar ook voor een ander”

Bianca Suanet en Agnes Akkerman – Faculteit Sociale Wetenschappen
Stakeholder project Faculteit Sociale Wetenschappen
“Nu komt mijn studie tot leven”

Sylvia van de Bunt– School of Business and Economics
Servant-Leadership Centre for Research and Education
“We kijken met een holistische blik naar leiderschap”

Joyce Aalberts – Faculteit Psychologie en Pedagogiek & adviseur VoorUit
De betrokkenheid van de faculteit bij de samenleving
“Het is niet alleen weten, het is ook wegen”

Peer Smets – Faculteit Sociale Wetenschappen
Sociologie in de praktijk
 "Dit is geen theorie meer, dit werkt echt!"

Linda Ris – Faculteit Exacte Wetenschappen
Project PAL, Persoonlijk Assistent van de  Leraar  
"Leerlingen identificeren zich met een PAL die 'cool' is"

Marianne van Elteren – Faculteit Geneeskunde
Medisch onderwijs is nauw verbonden met de samenleving
"Onderzoek mogen doen is een luxe, die luxe kunnen we inzetten voor onze medemens"

Joke van Saane - Faculteit der Godgeleerdheid
Asielzoekers
"Bent u echt bekeerd?"

Tabitha Saliba en Kaylee Zournas
Green Office G.O. VU
"Wat kan beter en wat kan schoner"

Merel Weel
IFMSA
"Het succes van het Teddy Bear Hospital"

Marjolein Zweekhorst - Faculteit Aard en Levenswetenschappen
Het Athena Instituut
"Co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de maatschappij is essentieel"

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties op het terrein van Community Service Learning (CSL). Amsterdam Nieuw-West is preferred partner van de VU in CSL.
De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Zij vormen een belangrijke toegangspoort tot de samenleving en zijn dan ook nauw betrokken bij Community Service Learning (CSL) van de VU. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is preferred partner als het gaat om ontwikkelen van CSL-activiteiten in de stad. VoorUit is een belangrijke partner bij het maken met de verbinding met de bewoners en andere maatschappelijke actoren in de wijken.
De VU heeft literatuur beschikbaar over Community Service Learning. Het is mogelijk om op de CSL-boekenplank te komen kijken of boeken te lenen. Mail ons op communityservice@vu.nl.

Voor de implementatie van CSL in het onderwijs van de VU is een projectteam gevormd.

Wim Haan, coördinator diversiteit van de VU, en Isabella van Ophem (senior beleidsmedewerkers Onderwijs) fungeren als projectleiders van het Community Service Learning project. Verder zijn Suzan el Safti (studentassistent/junior medewerker) en Esther Haverkort (programma manager Maatschappelijke partners) leden van het projectteam.

Er is een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. René Bekkers. De Onderwijsportefeuillehouders van Godgeleerdheid (Joke van Saane) en Rechtsgeleerdheid (Hemme Battjes) zijn duo-lid. Verder hebben zitting in de stuurgroep Marieke de Hoon, Marjolein Zweekhorst, Marjolijn Witte (hoofd van de afdeling Onderwijs en Kwaliteitszorg), UHD Engelse taal en letterkunde Laura Rupp en wetenschappelijk directeur van het Network Institute Hans Akkermans maken ook deel uit van de stuurgroep.

Informatie/vragen via email communityservice@vu.nl