Community Service Learning

Bij Community Service Learning (CSL) leren studenten om hun academische kennis en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij. De VU en de maatschappelijke partner werken hierbij nauw samen. CSL is nauw verbonden met het A Broader Mind programma.

Wat is de meerwaarde voor de student?  

CSL heeft toegevoegde waarde voor de student op academisch, professioneel en persoonlijk gebied. Eén van de voornaamste opbrengsten voor  de academische vaardigheden is het krijgen van een dieper begrip van de wetenschappelijke theorie. Met CSL-activiteiten zal de student verbanden leggen tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk. Veel studenten worden enthousiast van het feit dat wetenschappelijke kennis een bijdrage kan leveren aan de echte wereld. Op professioneel gebied zal de student zich ontwikkelen in communicatievaardigheden en het creëren of uitbreiden van een professioneel netwerk. Tenslotte zal de student zich persoonlijk ontwikkelen door om te leren gaan met diversiteit, met verandering en door nieuwe interesses te ontdekken.

Wat is de meerwaarde voor de onderwijsinstelling?

CSL biedt faculteiten de mogelijkheid om meer betrokken bij en beter geïnformeerd te zijn over maatschappelijke vraagstukken. Het aanbod van CSL-activiteiten op de VU vormt een grote aantrekkingskracht voor gemotiveerde studenten. De kennis die studenten opdoen in het maatschappelijke veld biedt nieuwe inzichten en input voor discussies tijdens colleges, wat weer bijdraagt aan beter onderwijs. Verder kunnen CSL-activiteiten goed gekoppeld worden aan onderzoeken en publicaties. Tot slot biedt CSL de mogelijkheid om faculteiten meer met elkaar in contact te brengen en actieve onderwijsvormen aan te bieden.

Community Service Learning is een belangrijke invulling van de maatschappelijke rol van de universiteit. In het Instellingsplan 2015-2020 spreekt de VU het voornemen uit om Community Service Learning structureel onderdeel te laten uitmaken van het onderwijs. In het Instellingsplan wordt dit als volgt verwoord:

"Onze studenten zijn maatschappelijk betrokken. (…) Daarnaast kunnen studenten tijdens de bacheloropleiding direct een bijdrage leveren aan de maatschappij via 'Community Service Learning' (CSL). Via CSL-programma's werken bachelor- en masterstudenten en docenten aan vraagstukken ingebracht door maatschappelijke partners. Dit gebeurt in de vorm van stage- of scriptieonderzoek en probleemgeoriënteerde onderwijsopdrachten. Op deze manier zetten studenten hun academische vaardigheden in voor de lokale en regionale gemeenschap en worden ze geprikkeld om hun vaardigheden op het gebied van leiderschap, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling te vergroten. CSL draagt bij aan interdisciplinaire, grensoverschrijdende academische samenwerking en internationale uitwisseling. Ze kunnen als startmotor dienen voor vervolgonderzoek. Uitgangspunt is dat CSL verankerd is in onderwijs en onderzoek en past binnen de profileringsthema’s van de VU."      

We streven ernaar om binnen elke opleiding een vorm van Community Service Learning te introduceren.

Voor masterstudenten die CSL in hun studieprogramma op willen nemen, biedt de VU vanaf het academisch jaar 2019-2020 een VU-breed CSL-programma voor masterstudenten aan. In dit programma benaderen studenten vanuit verschillende disciplines onderwerpen zoals duurzaamheid, digitalisering en ongelijkheid. Dit doen zij binnen het afstudeerproject van hun eigen studieprogramma, maar ze delen ook inzichten en kennis in een interdisciplinair team. Het programma biedt dus ook een kans voor studenten van alle masteropleidingen aan de VU.

Lees meer over het programma.

CSL kan verschillende vormen aannemen: onderzoek ten behoeve van advisering bij maatschappelijke vraagstukken; hulpverlening- of zorgstages; mentoren: empowerment van scholieren en beginnende studenten en ondernemerschap en adviseren aan maatschappelijke partners. Bekijk twee voorbeelden van het Leger des Heils en Project Vooruit.

Op de Community Service Learning website van de Universiteit Gent worden verschillende stappen beschreven om een CSL-vak te realiseren. De stappen geven op een overzichtelijke wijze aan op welke wijze een CSL-vak tot stand kan komen.

STAP 1: leerdoelen vaststellen

Bij CSL is het van belang dat de service learning activiteiten die de student uitvoert, zowel gericht zijn op de leerdoelen van de student, als op de bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken die in samenspraak met een maatschappelijke partner worden geformuleerd.

STAP 2: relatie met een partner opbouwen

In CSL wordt een partnerschap aangegaan met een organisatie (veelal NGO’s, overheden, sociale ondernemingen). In het kader van het implementeren van CSL binnen een opleidingsonderdeel kunnen partnerschappen aangegaan worden vanuit twee uitgangspunten:

1. De docent wil CSL als onderwijsvorm ontwikkelen, het is dan mogelijk om in nauwe samenspraak met het CSL-team op zoek te gaan naar een maatschappelijke partner.
2. Een organisatie/instelling is op zoek naar studenten in het kader van een maatschappelijk relevant project, en kan worden gekoppeld aan het concrete CSL-initiatief van een docent. Ook hier kan het CSL-team een bemiddelende rol vervullen.

STAP 3: ontwerpen of aanpassen van een (CSL-)cursus

Zoals in elk opleidingsonderdeel worden de onderwijsactiviteiten ingevuld, gericht op de overdracht, het eigen maken en toepassing en integratie van de onderwijsinhoud. In CSL zijn drie componenten aanwezig die met elkaar verweven zijn:
1. De theoretische component
2. De praktijkcomponent
3. De reflectiecomponent

De componenten binnen CSL versterken elkaar en leiden tot twee categorieën leerdoelen:
1. De academische leerdoelen
2. De maatschappelijke en persoonlijke leerdoelen

Bij het implementeren van CSL in een vak verdient elke component de nodige aandacht. Wanneer vertrokken wordt vanuit een bestaand vak vergt dit mogelijk enige aanpassing van de onderwijsaanpak.

STAP 4: praktische organisatie van het opleidingsonderdeel

Bij de start van de cursus is het van belang om aan de studenten duidelijk te maken waarom en op welke wijze CSL er deel van uitmaakt.

STAP 5: evaluatie Evaluatie van de leerdoelen voor de student

Net zoals bij elk ander onderwijs toets je bij de student in welke mate deze op basis van de leerdoelen de competenties heeft verworven. Wanneer uit de evaluatie blijkt dat de student de vooropgestelde leerdoelen (academisch, maatschappelijk en persoonlijk) binnen het kader van CSL, bereikt heeft, kan deze als geslaagd beschouwd worden en worden studiepunten verstrekt. Evaluatie van de kwaliteit van CSL in het opleidingsonderdeel Deze evaluatie is van belang als feedback om de kwaliteit van CSL binnen de opleiding te kunnen bewaken en bevorderen. Op basis van de resultaten van de evaluatie kan nagegaan worden in hoeverre CSL binnen de opleiding kunnen worden doorontwikkeld en gecontinueerd in de volgende collegejaren. Bovendien kan het een motiverende factor zijn voor zowel docenten, als studenten, als de kwaliteit van CSL kan worden aangetoond.

De VU werkt samen met verschillende maatschappelijke organisaties. Zij vormen een belangrijke toegangspoort tot de samenleving en zijn dan ook nauw betrokken bij Community Service Learning (CSL) van de VU. Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West is preferred partner als het gaat om ontwikkelen van CSL-activiteiten in de stad. VoorUit is een belangrijke partner bij het maken met de verbinding met de bewoners en andere maatschappelijke actoren in de wijken. Verder wordt nauw samengewerkt met CORDAAN, Leger des Heils, Philadelphia, GGZ en andere maatschappelijke organisaties. Op het terrein van armoede wordt ook samengewerkt met de Voedselbanken van Amsterdam.

Op internationaal vlak wordt samengewerkt binnen het Europese Aurora universitaire netwerk. Daarnaast is er samenwerking met universiteiten die betrokken waren en zijn bij het Erasmus + project Europe Engage. Er wordt op dit moment gewerkt een Europees CSL-observatorium. Binnen de diversiteitssamenwerking van de VU met UCLA zijn er ook steeds verbindingen gelegd met het Civic Engagement programma van UCLA. Leden van het CSL-team nemen ook deel aan internationale conferenties en presenteren daar over de ontwikkelingen van CSL aan de VU.

Tenslotte is er een intensieve samenwerking met prof.emeritus Robert G. Bringle, die in het kader van een Fulbright Expert Beurzenprogramma de VU al enige keren heeft bezocht en als adviseur optreedt van CSL en het A Broader Mind programma.

A learning community is a group of people who share common academic goals and attitudes, who meet semi-regularly to collaborate on education designs. This learning community in particular is a place to share knowledge, exchange experiences on Community Service Learning (CSL) and to explore and build on opportunities to further develop CSL in our education at the VU.

learning Labs

We have developed a learning community through online platforms as well as through regular learning labs. Everyone who is either already working with CSL or interested in finding out more about CSL is welcome to join. Within the learning labs we share knowledge, exchange ideas and build towards new practices.

Knowledge
Sharing knowledge is about sharing best practices of implementing CSL at the VU, sharing examples of course designs, and receiving updates on the latest CSL research. We have a lot of knowledge within our learning community, and occasionally will invite guest speakers who share their expertise on particular priority topics.

Exchange
We aim to facilitate exchange of experiences and ideas between the learning community members on various topics within the CSL context such as course design, assessment, ethical considerations and more. Community members can bring their own questions into the group via discussion on this online platform, or in person in the various learning labs. We also aim to establish a network for people to be able to connect and contact each other outside of these formal platforms to advice, collaborate and exchange.

Building
CSL at the VU is not new and there are many successful initiatives. However, there are still many questions about for instance how to successfully facilitate CSL for larger groups of students, what would the scaffolding of CSL look like, and how to implement CSL in such a manner that it optimally benefits all stakeholders involved. we aim to build more opportunities to further develop CSL in our education at the VU in a more sustainable way involving collaboration between courses and faculties on larger societal themes and scaffolding the learning process.

If you are interested in joining the learning community please sent an email to csllearninglabs@vu.nl.

Jaarlijks wordt door het CSL-team een conferentie of expertseminar georganiseerd. In 2019 zal de conferentie worden georganiseerd in de periode dat Fulbright Fellow Robert G. Bringle aan de VU verblijft (oktober 2019)

Terugblik op afgelopen conferenties.

De VU heeft literatuur beschikbaar over Community Service Learning. Het is mogelijk om op de CSL-boekenplank te komen kijken of boeken te lenen. Mail ons op communityservice@vu.nl. 

De volgende exemplaren zijn beschikbaar ter bruikleen:  

Berman (2015). Service learning: A guide to planning, implementing, andassessing student projects. ISBN: 1-4129-3672-1.Berman (2015). Service learning: A guide to planning, implementing, andassessing student projects. ISBN: 1-4129-3672-1.Butin (2010). Service-Learning in Theory and Practice. ISBN: 978-0-230-62251-7.
Cress, Collier and Reitenauer (2013). Learning through Serving. ISBN: 978-1-57922-989-4.Cress, Donahue and Associates (2011). Democratic Dilemmas of Teaching Service-Learning. ISBN: 978-1-57922-430-1.Dolgon, Mitchell and Eatman (2017). The Cambridge handbook of service learning and community engagement. ISBN: 978-1-107-15378-3.
Droge and Ortega Murphy (1999). Voices of Strong Democracy. ISBN: 978-1-56377-012-8.Furco and Billig (2001). Service-learning: the essence of the pedagogy. ISBN: 1-931576-57-2.Goddard, Hazelkorn, Kempton and Vallance (2016). The Civic Univiersity: The Policy and Leadership Challenges. ISBN: 978-1-78471-771-1.
Green and Johnson (2014). Crossing boundaries: tension and transformation in international service-learning. ISBN: 978-1-57922-619-0.Hardin, Eribes and Poster ( 2006). From the studio to the streets: service-learning in planning and architecture. ISBN: 1-56377-100-4.Jacoby (2015). Service Learning Essentials – Questions, Answers and Lessons Learned. ISBN: 978-118-62794-5.
Lee (2004). Teaching and learning through inquiry: a guidebook for institutions and instructors. ISBN: 1-57922-081-9.Maas Weigert and Crews (1999). Teaching for Justice Concepts and Models for Service-Learning in Peace Studies. ISBN: 1-56377-015-6.O’Grady (2013). Integrating service learning and multicultural education in colleges and universities. ISBN: 978-0-8058-3345-4.
Ostrow, Hesser and Enos (1999). Cultivating the Sociological Imagination: Concepts and Models for Service-Learning in Sociology. ISBN: 1-56377-017-2.Pelham and Sills (2009). Promoting Health and Wellness in Underserved Communities. ISBN: 978-1-57922-240-6.Savicki (2008). Developing intercultural competence and transformation: theory, research, and application in international education. ISBN: 978-1-57922-265-9.
Skubikowski, Wright and Graf ( 2009). Social justice education: inviting faculty to change institutions. ISBN: 978-1-57922-360-1.Stahly (2007). Gender identity, equity and violence: multidisciplinary perspectives through service learning. ISBN: 978-1-57922-217-8.Stephenson Malott (2010). Critical Constructions: Studies on Education and Society. ISBN: 978-1-68123-280-5.
Stoecker (2016). Liberating Service Learning and the Rest of Higher Education Civic Engagement. ISBN: 978-14399-13512.  Strait and Lima (2009). The future of service learning: new solutions for sustaining and improving practice. ISBN: 978-1-57922-364-9Tannenbaum (2008). Research, advocacy, and political engagement: multidisciplinary perspectives through service learning. ISBN: 978-1-57922-242-0.
Welch (2016). Engaging Higher Education: purpose, platforms and programs for community engagement. ISBN: 978-1-62036-383-6.Brewer and Cunningham (2009). Integrating study abroad into the curriculum. ISBN: 978-1-57922-348-9.

 

Het projectteam Community Service Learning is onderdeel van het bredere project A Broader Mind. Marjolein Zweekhorst van het Athena Instituut is de trekker van het CSL-deel van A Broader Mind.

Binnen dit projectteam functioneren twee subteams:

Beleid aangestuurd door Wim Haan:

 • Esther Haverkort, o.a. verantwoordelijk voor maatschappelijke relaties;
 • Isabella van Ophem, verbinding met het onderwijs;
 • Sanne Veeneman.

Onderzoek aangestuurd door Marjolein Zweekhorst:

 • empty Nadine Blignaut, onderzoeker; 
 • Geertje Tijsma, onderzoeker;
 • Rosanne Snijder, onderzoeker;
 • Marijke Visser, onderzoeker;
 • Annemarie Horn, onderzoeker;
 • Aukelien Scheffelaar, onderzoeker;
 • Studentassistenten ondersteuning en onderzoek. 

 

Adviesraad
Er is een adviesraad CSL onder voorzitterschap van dr. Gerhard van de Bunt (FSW). Leden van de raad zijn:

 • Sylvia van de Bunt, SERVUS/SBE;
 • Marieke de Hoon, Internationaal Recht;
 • Marjolijn Witte, OKP/SOZ;
 • Welmoed Boender, FRT;
 • Leonore de Wit, FGB;
 • Inge van Wijk, VUmc;
 • Floor Wijnands, VoorUit, namens maatschappelijke partners;
 • Nelleke Moser, FGW;
 • ACTA, vacant;
 • Exact, vacant.

Marjolein Zweekhorst en Wim Haan wonen q.q. de vergaderingen van de Adviesraad bij. Sanne Veeneman is studentassistent.

Contact
Heb je vragen over Community Service Learning, neem dan contact op via: communityservice@vu.nl