CSL Conferenties

CSL Conferenties

Op 24 oktober 2017 vond de derde Community Service Learning Conferentie plaats. "Implementing Community Service Learning in the Dutch and European Context" luidde het thema van deze conferentie. Het was in vele opzichten een bijzondere conferentie. Collegevoorzitter Jaap Winter heeft tijdens de conferentie aandacht besteed aan de betekenis van CSL binnen het kader van het concept Bruto Academische Waarde. Daarnaast verzorgde Robert G. Bringle, internationaal voorloper op het gebied van CSL, de key-note van de conferentie. Robert G. Bringle, verbonden aan  IUPUI Center for Service and Learning bracht 18 september tot en met 24 oktober door op onze universiteit op basis van een Fulbright Beurs. Tijdens zijn verblijf aan de VU heeft Bringle in verschillende bijeenkomsten inzicht aandacht besteed aan het implementatieproces van CSL op de VU.

Na de opening van de conferentie door Jaap Winter werden in een interview door René Bekkers (voorzitter van de stuurgroep CSL) aan Bringle vragen gesteld als: "How can the introduction of Service Learning help to realize some of the ideals of Bruto Academische Waarde?", maar ook meer specifiek inhoudelijke vragen als "Can you share some of your insights on effective forms of reflection, which is an important element of Service Learning activities?" De focus van het ochtendprogramma lag op het ontwerpen en implementeren van CSL en het delen van (nieuwe) good practices van CSL binnen de VU. Sprekers in het ochtendprogramma waren: René Bekkers, Marieke de Hoon, Jacqueline Broerse, Paul van Lange en Robert G. Bringle. De focus van het middagprogramma lag op internationale samenwerking op het gebied van CSL en onderzoek naar CSL-activiteiten. Sprekers in het middagprogramma waren: Marjolein Zweekhorst, Lucas Meijs (Erasmus Universiteit), Wolfgang Stark (Universiteit Duisburg-Essen), Maaike Mottart (KU Leuven) en Bringle zelf.

Presentaties van de sprekers

Ochtend
Marieke de Hoon l The International Law Clinic: Collaborating Between Academia and Civil Society

Middag
Lucas Meijs l Different Contexts, Different Community Service Learning
Maaike Mottart l Service Learning in Belgium: grasping the momentum

Robert G. Bringle l Aspects of Internationalization

Overige bijdragen van Robert G. Bringle n.a.v. overige bijeenkomsten 2017
Presentatie Robert G. Bringle l Community Service Learning
Presentatie Robert G. Bringle l CSL at the VU: bijdrage aan de Dies Natalis 2017

Presentatie Robert G. Bringle l Teaching and Learning: A Critical Review of What Works

Foto Bringle bij het bord KnowVU CityDeal

Op 9 december 2016 werd de tweede Community Service Learning Conferentie georganiseerd. Deze dag stond in het teken van terugblik en vooruitkijken

Visuelenotulen2

Op 9 december j.l. werd voor de tweede keer een conferentie georganiseerd over de ontwikkelingen op het vlak van Community Service Learning. Na het welkomstwoord van René Bekker, voorzitter van de Stuurgroep van het Project Community Service Learning (CSL), werd het belang van CSL voor het onderwijs van de Vrije Universiteit onderschreven door rector Vinod Subramaniam. Vervolgens was er een korte terugblik op de resultaten en leerervaringen van het project dat zich in 2015 en 2016 heeft voltrokken. Projectleider Wim Haan gaf een overzicht van de ‘producten’ en verbetermomenten die uit de pilots kunnen worden geconcludeerd. Joke van Saane, lid van de stuurgroep CSL, concentreerde zich in haar bijdrage op de toekomstplannen, met name de plannen voor het belangrijke transitiejaar 2017. Maureen van Eijk, Armoederegisseur van de gemeente Amsterdam, schetste de verschillende dimensies van de armoedeproblematiek in Amsterdam en de wijze waarop studenten in CSL-activiteiten behulpzaam kunnen zijn. In het tweede deel van het programma gaf Jacqueline Broerse, directeur van het Athena Instituut van de VU, een overzicht van de activiteiten die nu al vanuit het Athena Instituut van de VU worden georganiseerd. De laatste bijdrage in de vorm van een korte presentatie was van Hans Akkermans, eveneens lid van de stuurgroep CSL, en nu al betrokken bij CSL-activiteiten die in het Afrikaanse continent worden georganiseerd. Naast die specifieke context besteedde hij ook aandacht aan de voorwaarden voor de inrichting van een CSL internationaal programma, waarbij met name de balans tussen de leerervaring van de student en de opbrengst voor de lokale gemeenschap in het buitenland van belang is.

Column Meindert Flikkema
Meindert Flikkema, winnaar van de Onderwijsprijs 2015, heeft tijdens de conferentie een prikkelende column uitgesproken, als opstarter voor het panelgesprek, via deze link kunt u het filmpje van de gesproken column bekijken.

Paneldiscussie
Deelnemers aan het Panel debat waren Merel van Geel, één van de initiatiefnemers van de Bildung Academie, Enno Masurel – Pilot , Marianne Donker – Pilot GGD, Muhammed Al-tamimi – Winnaar ECHO-Award 2016, Hemme Battjes – Hoogleraar Europees Asielrecht en Onderwijsportefeuillehouder Rechtsgeleerdheid. In het paneldebat vertelden docenten die een CSL-Pilot hadden georganiseerd over het bekende fenomeen dat de praktijk altijd moeilijker is dan het idee op papier. Met name de kwaliteitsborging van de activiteiten van betrokken studenten bleek niet altijd even eenvoudig. Vanuit het perspectief van studenten bleek dat veel studenten al betrokken zijn bij ‘service learning’ achtige activiteiten, maar dat dat vaak compleet buiten het onderwijsproces plaatsvindt, en er dus ook weinig verbinding mee heeft. De koppeling tussen maatschappelijke ervaringen en de vaak als ‘te theoretisch’ ervaren studie wordt zeer gewaardeerd.

Onder de aanwezigen bevonden zich onder andere medewerkers van het Centrum Internationale Samenwerking, Student en Onderwijszaken, hoogleraren en portefeuillehouders Onderwijs van verschillende faculteiten. Maar ook van buiten de VU mochten we veel deelnemers verwelkomen, onder andere vanuit woningcorporatie Eigen Haard, VoorUit, Academie van de Stad, hetMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zorginstelling Cordaan en de Gemeente Amsterdam. Deze variëteit aan interesse staat model voor de kracht achter CSL; ‘Onderwijs als co-creatie tussen de VU en de maatschappij’.

CSLconferentie

PowerPoint Presentatie van alle bijdragen tijdens de conferentie.

Op 2 december 2015 werd de eerste VU Community Service Conferentie georganiseerd. Deze dag stond in het teken van inspiratie opdoen, enthousiasmeren en kennis opdoen over de zeer diverse mogelijkheden die Community Service biedt binnen het universitair onderwijs.

Wij kijken heugelijk terug op deze dag. Niet alleen hebben we de indruk gekregen dat Community Service binnen en rond de VU leeft en aandacht verdient, maar we hebben er ook veel van geleerd. Hier onder vind u een korte impressie van de bevindingen van deze dag die ter inspiratie dienen voor de toekomst van Community Service Learning VU.

Achmed Baâdoud, voorzitter van stadsdeel Amsterdam West, trof het publiek met zijn persoonlijke verhaal over het belang van zichtbaarheid, rolmodellen en samenwerking. Daarmee doelde hij voornamelijk op de samenwerking tussen universiteiten zoals de VU en Amsterdamse wijken als Amsterdam West. Zo beschreef Achmed Amsterdam West als de “proeftuin” van Amsterdam, waar een aannemelijk deel van de studenten populatie van de VU woont en of is opgegroeid. Het onderhouden en versterken van deze relatie zal volgens Achmed beide partijen ten goede komen, Community Service is een belangrijk middel om deze relatie te bewerkstelligen.

Lucas Meijs, professor strategische filantropie en vrijwilligerswerk aan het Erasmus Rotterdam, liet het publiek op kritische wijze kennis maken met een aantal kernwaarden van Community Service. Zo duidde hij op het belangrijke verschil tussen Community Service, ofwel vrijwilligerswerk, en Service Learning, ofwel gericht en experimenteel onderwijs. Eén van de belangrijke punten die Lucas opperde betrof het belang van het bieden en faciliteren van kansen aan studenten mee te werken in Community Service projecten. Eén van de belangrijke kritische noten van Lucas luidde dan ook: Faciliteert de universiteit de maatschappelijke betrokkenheid van de studenten? Of: Faciliteren de studenten de maatschappelijke betrokkenheid van de universiteit?

Katrien de Bruyn, project leider Community Service Learning aan de Universiteit Gent, liet stap voor stap zien hoe Community Service Learning op een zeer succesvolle wijze is verwezenlijkt binnen het onderwijs aan de Universiteit Gent. Uit haar presentatie leren we over kritische succesfactoren en de plaats van Community Service Learning binnen het diversiteitsbeleid van de Universiteit Gent.

Esther Haverkort, programma manager van BOOT HVA, ofwel Buurtwinkels Onderwijs Onderzoek en Talentontwikkeling, gaf op zeer praktische wijze weer hoe een zeer succesvol Community Service project van de Hoge School van Amsterdam van start is gegaan en is uitgegroeid tot een verankerd onderdeel van het onderwijs.

Deze verhelderende en vooral belangwekkende conferentie heeft de VU veel nieuwe invalshoeken en kennis opgeleverd die de stip aan de horizon hebben gezet voor Community Service Learning aan de VU!

Onderaan deze pagina vindt u een aantal presentaties die op deze dag zijn gepresenteerd.

Achmed BaâdoudEsther HaverkortLucas MeijsKatrien de Bruyn

Presentatie Katrien de Bruyn, Universiteit Gent "De implementatie van Community Service Learning aan de Universiteit Gent"

Presentatie Lucas Meijs, Erasmus Rotterdam "Community Service in het Hoger Onderwijs in Nederland"