Home > Bedrijf en samenleving > TTO VU & VUmc

Technology Transfer Office VU & VUmc

Wanneer u als aan de VU of VUmc gelieerd bedrijf op zoek bent naar advies op het gebied van kennisexploitatie, business plannen of octrooien kunt u contact opnemen met het Technology Transfer Office.

Technology Transfer Office 
T 020 59 89905   
 
E-mail: info@tto.vu.nl
Website: www.tto.vu.nl

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl